معرفی مسئول

نام:ابراهیم

نام خانوادگی:جعفرقلی

سمت: کارشناس امور شاهد و ایثارگران


محل کار: طبقه چهارم  - مجتمع اداری