معرفی مسئول

 نام : ابراهیم

نام خانوادگی : جعفرقلی


سمت: کارشناس امور شاهد و ایثارگران
 
محل کار: طبقه چهارم_  مجتمع اداری