ارتباط با ما

پل ارتباطی مستقیم :

شماره تماس: 39-76301225 داخلی 2021

شماره فکس: 76301269

آدرس صندوق الکترونیکی ریاست واحد:safari@damavandiau.ac.ir

آدرس صندوق پستی : دماوند- میدان معلم -مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند-مجتمع اداری- طبقه چهارم  صندوق پستی194/39715