ارتباط با ما

آدرس صندوق پستی دفتر حراست: harasat@damavandiau.ac.ir      آدرس صندوق پستی دفتر مرکزی حراست: http://herasat.iau.ac.ir