ارتباط با ما

پل ارتباطی مستقیم:76301240  

فکس:
76301241

آدرس صندوق پستی دفتر حراست:

harasat@damavandiau.ac.ir

آدرس صندوق پستی دفتر مرکزی حراست: http://herasat.iau.ac.ir