شرح وظایف

شرح وظایف:
نظارت بر امور مرتبط بر فناوری اطلاعات
  پیشنهاد و نظارت بر حسن اجرای پروژه های مرتبط با IT
  نظارت بر شبکه  LAN و WAN دانشگاه و قراردادهای مرتبط با پهنای باند اینترنت دانشگاه و انتخاب Provider مناسب
 نظارت بر مراکز کامپیوترهای دانشگاه
 نظارت بر خرید تجهیزات شبکه ای و کامپیوتری دانشگاه
 نظارت بر امور کامپیوتری مرتبط با معاونت اداری - مالی از قبیل سیستم حقوق و دستمزد
 نظارت بر همکاری با واحد های حوزه معاونت آموزشی در زمینه تسریع در امر ثبت نام
 نظارت بر تهیه و طراحی سیستم های کامپیوتری مورد نیاز جهت تشکیل بانک اطلاعات آموزشی ،پژوهشی ، اداری ، پرسنلی و مالی دانشگاه
 نظارت بر وب سایت دانشگاه و دانشکده ها و تمامی مراکزی که دارای وب سایت هستند
 نظارت بر خدمات آموزشی و پژوهشی مرتبط با فناوری  اطلاعات جهت تامین منابع و درامد برای دانشگاه
 بررسی مستمر در زمینه تعیین کدهای مورد نیاز و تهیه مجموعه های کدگذاری سیستم های آموزشی ، پژوهشی ، اداری و مالی