معرفی مسئول

مسئول :


نام:میثم

نام خانوادگی : ایل بیگی

سمت: مسئول امور فناوری اطلاعات و آمار


کارشناسان امور فناوری اطلاعات و آمار:


آقای امیر حاج امینی


خانم آقاهادی
 

 

محل کار:طبقه چهارم -ساختمان اداری