معرفی مسئول

مسئول :


نام:میثم

نام خانوادگی : ایل بیگی

سمت: مسئول امور فناوری اطلاعات و آمار


کارشناسان امور فناوری اطلاعات و آمار:


آقای امیر حاج امینی                             خانم آقاهادی 

                       
 

محل کار:طبقه چهارم -ساختمان اداری