معرفی مسئولنام : هادی

نام خانوادگی : طیبی

سمت:
رئیس اداره  گزینش


پست الکترونیکی: tayebi@damavandiau.ac.ir


محل کار: طبقه سوم _  مجتمع اداری