معرفی مسئول

 


نام : هادی

نام خانوادگی : طیبی

سمت: رئیس اداره گزینش


پست الکترونیکی: tayebi@damavandiau.ac.ir


محل کار: طبقه سوم _  مجتمع اداری