سمعی و بصری

این بخش در اصل زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری واحد می باشد ولی روابط عمومی نیز سمعی و بصری مخصوص به خود را دارد که کارهای تصویر برداری و غیره را انجام می دهد