شرح وظایف

» اطلاع رسانی از فعالیت های درون سازمانی

» تعامل با مطبوعات و خبر گزاری ها

» نظرسنجی و بازخوردگیری

» گزارش فعالیت های برون سازمانی به ریاست و معاونین

» تبلیغات و انتشار برخی نشریات مرتبط با اطلاع رسانی