معرفی مسئول


نام: مهدی

نام خانوادگی: اقبالی

سمت: روابط عمومی


پست الکترونیکی: pr@damavandiau.ac.ir  

محل کار : طبقه چهارم _ مجتمع اداری