معرفی مسئول


نام : ابوذر

نام خانوادگی: عبدالهی   

سمت : مسئول امور حقوقی


محل کار: طبقه چهارم- مجتمع اداری