معرفی مسئول


نام : ابوذر

نام خانوادگی: عبدالهی

سمت :
رئیس اداره حقوقی


محل کار: طبقه چهارم- مجتمع اداری