معرفی مسئول

نام:سعید

نام خانوادگی:حبیبی

سمت:
رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی

      

همکار :حمید فرزام


محل کار: طبقه چهارم-  -مجتمع اداری