معرفی مسئول

نام:سعید

نام خانوادگی:حبیبی

سمت: رئیس دفتر ریاستهمکار :حمید فرزام


محل کار: طبقه چهارم-  -مجتمع اداری