سوابق کاری و آموزشی

سوابق کاری و آموزشی

ردیف

محل خدمت

عنوان پست سازمانی

مدت همکاری

1

مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم دماوند وفیروزکوه در دوره دوم

4 سال

2

آموزش وپرورش استان سمنان

مدیر کل

3سال

4

مجلس شورای اسلامی

رئیس سازمان اداری(معاونت اجرائی)

4 سال

6

دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار

رئیس واحد وهیئت علمی وتدریس

4سال

7

دانشگاه آزاد اسلامی واحداسلامشهر

رئیس واحد وتدریس

1 سال

8

دانشگاه هنر تهران

تدریس

5/1 سال

9

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

رئیس واحد وتدریس

ازسال 31/5/81 لغایت تاکنون