تحصیلات


تحصیلات

مقطع

رشته

محل اخذ مدرک

لیسانس

ادبیات فارسی

دانشگاه تهران

فوق لیسانس

مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دکتری

علوم تربیتی (تعلیم و تربیت اسلامی)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران