ارتباط با ما

پل ارتباطی: 39-76301225 داخلی 2018

شماره تماس و پیام رسان ایتا: 09122960460

جهت کسب اطلاعات بیشتر، عقد قرارداد و استفاده از امکانات واحد دانشگاهی با شماره فوق هماهنگی صورت پذیرد