دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
2حمیدفرزامدفتر ریاست
9ابراهیمجعفرقلیرئیس اداره شاهد و ایثاگر
7ابوذرعبدالهیرئیس اداره حقوقی
6مهدیاقبالیرئیس اداره روابط عمومی
8هادیطیبیرئیس اداره گزینش
1سعیدحبیبیرئیس دفتر ریاست
3محمدامیریمدیر حراست
10الههحیدریانمدیریت ورزشی
4ابوالفضلسیریکارشناس حراست
آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶