دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
2حمیدفرزامدفتر ریاست
1سعیدحبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی
6مهدیاقبالیروابط عمومی
3محمدامیریمدیر حراست
5هادیطیبیمدیر گزینش
7ابوذرعبدالهیمسئول حقوقی
8میثمایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار
12ابراهیمجعفرقلیکارشناس امور اقتصادی، دانش بنیان و سرمایه گذاری
4ابوالفضلسیریکارشناس حراست
11ابراهیمجعفرقلیکارشناس شاهد و ایثارگران
آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۳۹۸