دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
9ابراهیمجعفرقلیرئیس اداره شاهد و ایثاگر
4ابوالفضلسیریکارشناس حراست
7ابوذرعبدالهیرئیس اداره حقوقی
10الههحیدریانمدیریت ورزشی
2حمیدفرزامدفتر ریاست
1سعیدحبیبیرئیس دفتر ریاست
3محمدامیریمدیر حراست
6مهدیاقبالیرئیس اداره روابط عمومی
8هادیطیبیرئیس اداره گزینش
آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶