دفترچه تلفن

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
2حمیدفرزامدفتر ریاست
7ابوذرعبدالهیرئیس اداره حقوقی
8هادیطیبیرئیس اداره گزینش
4ابوالفضلسیریکارشناس حراست
10الههحیدریانمدیریت ورزشی
1سعیدحبیبیرئیس دفتر ریاست
9ابراهیمجعفرقلیرئیس اداره شاهد و ایثاگر
3محمدامیریمدیر حراست
6مهدیاقبالیرئیس اداره روابط عمومی
آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶