دفترچه تلفن

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
1سعیدحبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی76301225-39
2حمیدفرزامدفتر ریاست76301225-39
3محمدامیریمدیر حراست76301240
4ابوالفضلسیریکارشناس حراست76301225-39
5هادیطیبیمدیر گزینش76301225-39
6مهدیاقبالیروابط عمومی76301225-39
7ابوذرعبدالهیمسئول حقوقی76301225-39
8میثمایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار76301225-39
9امیرحاجی امینیکارشناس فناوری اطلاعات و آمار76301225-39
10خانمآقا هادیکارشناس فناوری اطلاعات و آمار76301225-39
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.

آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۳۹۸