دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
1سعیدحبیبیرئیس دفتر ریاست
2حمیدفرزامدفتر ریاست
3محمدامیریمدیر حراست
4ابوالفضلسیریکارشناس حراست
6مهدیاقبالیرئیس اداره روابط عمومی
7ابوذرعبدالهیرئیس اداره حقوقی
8هادیطیبیرئیس اداره گزینش
9ابراهیمجعفرقلیرئیس اداره شاهد و ایثاگر
10الههحیدریانمدیریت ورزشی
آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶