دفترچه تلفن


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۲ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
1سعیدحبیبیرئیس حوزه ریاست و روابط عمومی
2حمیدفرزامدفتر ریاست
3محمدامیریمدیر حراست
4ابوالفضلسیریکارشناس حراست
5هادیطیبیمدیر گزینش
6مهدیاقبالیروابط عمومی
7ابوذرعبدالهیمسئول حقوقی
8میثمایل بیگیمسئول فناوری اطلاعات و آمار
9امیرحاجی امینیکارشناس فناوری اطلاعات و آمار
10خانمآقا هادیکارشناس فناوری اطلاعات و آمار
آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۳۹۸